Regulamin


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Internetowego biura ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl
2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.
a. Użytkownik - osoba korzystająca z Internetowego biura ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Administrator - osoba zarządzająca Internetowym biurem ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl
c. Ogłoszenie - Ogłoszenie Zwykłe

Postanowienia ogólne
1. Za treść ogłoszeń publikowanych w Internetowym biurze ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl poprzez formularz zgłoszeniowy odpowiada użytkownik.
2. Zabronione jest przesyłanie wszelkich wiadomości reklamowych.
3. Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkownika , w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
4. Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji, na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
5. Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do strony www.Netdom24.pl oraz portali internetowych do których, jest przekazywane ogłoszenie wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
6. Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
7. Dane użytkownika pojawiające się w formularzu zgłoszeniowym mogą być wykorzystywane przez administratora tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji.
8. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w Internetowym biurze ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl jest zabronione. Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
9. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
10. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela biura w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej www.netdom24.pl

  Ogłoszenia - postanowienia ogólne
1. Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć nieruchomości,rynku wtórnego.
2. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.
3. Ogłoszenie nie może zawierać treści reklamujących .
4. Użytkownikiem zamieszczającym oferty sprzedaży, wynajmu lub zamiany, może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do nieruchomości lub posiadająca upoważnienie do ich sprzedaży, wynajmu lub zamiany.
5. Dodając ogłoszenie użytkownik oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
6. Użytkownik odpowiada za treść ogłoszenia.
7. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie.
8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentacje danych ogłoszenia wraz z dołączonymi fotografiami przez Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl w portalach internetowych.
9. Administrator ma prawo do usunięcia oferty ogłoszenia, jeśli ta zawiera błędy lub jest niezgodna z regulaminem.
10. Usługę uważa się za wykonaną jeżeli ogłoszenie wysłane przez administratora trafi do minimum 50% oferowanych portali internetowych oraz ich portali partnerskich . Ogłoszenia na portalach internetowych są umieszczane w dziale rynek wtórny .
11. Oferta wraz ze zdjęciami zostanie rozesłana automatycznie (za pomocą programu do transportu danych dla biur nieruchomości) z panelu biura współpracującego z portalami. W treści ogłoszenia będzie podany bezpośredni kontakt : numer telefonu i adres e-mail do użytkownika serwisu, natomiast w sekcji dane ogłoszeniodawcy będą znajdować się dane serwisu Netdom24.pl lub podmiotów z nim współpracujących
12. Biuro ogłoszeń Netdom24.pl informuje, że wszystkie ogłoszenia są eksportowane na portale automatycznie. W związku z tym jedynym ogłoszeniodawcą i administratorem wszystkich ogłoszeń na wszystkich oferowanych portalach jest serwis Netdom24.pl.
13. W przypadku otrzymania zapytania w sprawie ogłoszenia od potencjalnego klienta na adres mailowy serwisu, Biuro Ogłoszeń Netdom24.pl nie ma obowiązku przekazywania tego zapytania użytkownikowi serwisu.
14. W zamawianej usłudze Netdom24.pl wysyła 3 przykładowe linki do losowo wybranych portali celem weryfikacji oferty, natomiast nie ma obowiązku wyszukiwania i przesyłania użytkownikowi serwisu linków do wszystkich portali internetowych w których jest zamieszczone ogłoszenie poprzez Netdom24.pl.
15. Osoby, które zakupiły pakiet Standard na 90 dni i w czasie funkcjonowania tego pakietu sprzedały swoją nieruchomość, mogą ubiegać się o zwrot części poniesionej opłaty za pakiet w wysokości proporcjonalnej do okresu reklamowego. Warunkiem uzyskania zwrotu jest przesłanie podania o zwrot opłaty wraz z kopią dokumentu potwierdzającą sprzedaż nieruchomości w formie aktu notarialnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy zwrot następuje w ciągu 7 od dnia przesłania podania wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż nieruchomości. 


Opublikowane w serwisie Netdom24.pl ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 

Aktywacja ogłoszeń- umieszczanie ogłoszeń w portalach internetowych
1. Usługa Zamieszczania ogłoszeń w portalach internetowych poprzez Internetowe biuro ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl jest płatna.
2. Użytkownik dokonuje płatności w dniu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zaakceptowania regulaminu poprzez przelew bankowy na wskazany nr rachunku bankowego .

Cena aktywacji jednego ogłoszenia jest uzależniona od okresu na jaki ma być prezentowane ogłoszenie w portalach internetowych :
a) Ogłoszenie standardowe 90 dni przelew cena 195.00 złotych za ogłoszenie czas emisji ogłoszenia : 90 dni
b) Ogłoszenie promowane 30 dni przelew cena 290.00 złotych za ogłoszenie czas emisji ogłoszenia : 30 dni
 
4. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury .
5. Formularz zgłoszeniowy można wypełniać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę .
6. Pierwszym dniem publikacji ogłoszenia w portalach internetowych jest następny dzień roboczy ( od poniedziałku do piątku) po zaksięgowaniu płatności za usługę na koncie bankowym.
8. Maksymalny okres na umieszczenie ogłoszenia we wszystkich portalach internetowych to 3 dni robocze po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.
9. Ogłoszenia usunięte nie trafiają do archiwum. Zostają bezpowrotnie usunięte z Internetowego biura ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl.
10. Przedłużania okresu na jaki ogłoszenie zostało umieszczone można dokonać najpóźniej na 3 dni przed jego wygaśnięciem.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email biuro@netdom24.pl
2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Internetowego biura ogłoszeń nieruchomości Netdom24.pl i w całości go akceptuje.
3.Użytkownik i Administrator mają prawo w czasie trwania usługi do rezygnacji ze współpracy bez podania przyczyny.

I. Polityka prywatności Internetowego biura ogłoszeń nieruchomości Netdom24.p

§ 1

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu lub Podmiot obsługujący Portal za pośrednictwem Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem Portalu lub Podmiotem obsługującym Portal oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych jest w zależności od rodzaju usługi Właściciel Portalu lub Podmiot obsługujący Portal, zwani dalej „Administratorem”.
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności a także inni Użytkownicy.

 

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 

§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

§ 7

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: serwis@netdom24.pl.